postheadericon Stowarzyszenia

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie

gminy Mysłakowice

 

1. Towarzystwo Eksploracyjne  ,, TALPA” w Mysłakowicach

 

Kontakt:
ul. Łokietka 20
58-533 Mysłakowice
tel. 75 713 16 53
Nr rejestrowy – A - 463
Data rejestracji - 15.04.1997r.


Cel  działania organizacji:
Gromadzenie dokumentacji archiwalnych i poszukiwawczych prac terenowych oraz zabezpieczenie odzyskanych dóbr kultury

 


2. Towarzystwo Przyjaciół Karpnik w Karpnikach 

 

Kontakt:
Prezes Zarządu – Katarzyna Baeck Kamińska
ul. Sportowa 4/1
58-533 Mysłakowice
tel.: 75 713 00 96
e-mail: tpk@op.pl
www.karpniki.republika.pl
Nr rejestrowy – KRS –0000129484
Data rejestracji - 12.09.2002r.

 

Cel  działania organizacji:
Towarzystwo skupia osoby i instytucje zainteresowane stanem i rozwojem Karpnik, pielęgnowaniem i propagowaniem ochrony dziedzictwa kulturowego  - w tym architektury, sztuki, obyczaju.
Celem Towarzystwa jest ochrona naturalnego środowiska, a w szczególności chronionego krajobrazu. Towarzystwo dąży do ocalenia przed unicestwieniem środowiska  naturalnego, rozwija świadomość znaczenia regionu i stron rodzinnych. Towarzystwo działa na rzecz regionu, a w szczególności Karpnik i wspiera wszelkie inicjatywy o charakterze ekologicznym i proturystycznym. Towarzystwo pobudza aktywność obywatelską
w środowisku lokalnym, propaguje idee patriotyczne i pielęgnuje tradycje historyczne. Towarzystwo inicjuje i popiera działania mające na celu podnoszenie cywilizacyjnego, kulturalnego i gospodarczego poziomu życia mieszkańców. Towarzystwo propaguje i popiera rozwój różnych form przedsiębiorczości stanowiącej źródło dochodów ludności.  Towarzystwo inicjuje i popiera działalność mającą na celu rozwój infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej Karpnik. Towarzystwo zmierza do podnoszenia poziomu świadomości
i wykształcenia społeczności poprzez działania edukacyjne. Towarzystwo popiera rozwój kultury i wszelkie działania służące uświadamianiu jej roli w procesie samopoznania
i integracji narodów Europy. Towarzystwo uczestniczy w inicjowaniu i koordynowaniu podejmowanych przez władze gminy decyzji dot. Karpnik i okolic.

 


3. Stowarzyszenie Sympatyków Gminy Mysłakowice, Promocji Regionu i Agroturystyki w Mysłakowicach

 

Kontakt:
Prezes Zarządu – Janina Zimmer
ul. Świerczewskiego 99
Łomnica
Zastępca Prezesa – Andrzej Masztalerz
ul. Władysława Łokietka 10a
Mysłakowice
e-mail: biuro@lomniczanka.eu
  adimasztalerz@wp.pl
Nr rejestrowy – KRS – 0000144183
Data rejestracji - 16.04.2003r.

 

Cel  działania organizacji:
Promowanie i działanie na rzecz pełnego ekologicznego rozwoju we wszystkich niezbędnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego regionu, a w szczególności rozwoju i odradzania życia społeczeństw wiejskich oraz wspieranie turystyki.

 


 4. Stowarzyszenie Sympatyków Czynnego Wypoczynku i Agroturystyki ,, PRZYSTAŃ”

 

Kontakt:
Prezes – Wojciech Wojciechowicz
ul. Stawowa
Mysłakowice
tel.: 502 588 006
e-mail: wojciechowicz@op.pl
www.przystan.eu
Nr rejestrowy – KRS – 0000213861
Data rejestracji - 29.07.2004 r.

 

Cel  działania organizacji:
Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań na rzecz rozwoju wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego, a w szczególności rozwoju i odradzania życia społeczeństw wiejskich oraz wspierania turystyki i czynnego wypoczynku.

 


5. Stowarzyszenie ŁOMNICZANIE

 

Kontakt:
Prezes – Gabriela Beata Misztak
ul. Świerczewskiego 81
Łomnica
e-mail: info@lomniczanie.pl
www.lomniczanie.pl
Nr rejestrowy – KRS – 0000315740
Data rejestracji - 16.10.2008 r.


Cel  działania organizacji:
Praca na rzecz mieszkańców.
Rozwój wsi Łomnica.
Reprezentowanie ,,Stowarzyszenia Łomniczanie” w organach samorządowych
i przedstawicielskich.
Promowanie i popularyzacja regionu.
Działanie na rzecz poprawy estetyki wsi.
Ochrona i dbanie o środowisko naturalne.

 


6. Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Karkonosze

 

Kontakt:
Prezes Zarządu – Kamil Ożóg
Członek Zarządu – Bożena Krupa
Członek Zarządu – Barbara Kraińska
Gruszków 15
Nr rejestrowy – KRS – 0000330429
Data rejestracji - 26.05.2009r.

 

Cel  działania organizacji:
Upowszechnianie, kultywowanie i propagowanie kultury oraz obrzędów ludowych.

 


7. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gruszków

 

Kontakt:
Prezes Zarządu – Mirosław Pęczek
Gruszków 62
Tel. 607 801 089

e-mail: stowarzyszeniegruszkow@wp.pl

www.gruszkow.com.pl

Nr rejestrowy – KRS – 0000365878
Data rejestracji - 21.09.2010r.

 

Cel  działania organizacji:
1.Wszechstronny rozwój wsi,
2.Działalnosc na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji,
3.Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranica,
4.Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności
5.Upowszechnianie wiedzy dotyczącej działania rolnictwa i polskiej wsi w strukturach Unii Europejskiej oraz możliwości pozyskiwania funduszy finansowych,
6.Wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy,
7. Kreowanie i propagowanie wizerunku polskiej wsi pod względem kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
8. Promowanie tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych,
9.Wspieranie inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów ekologicznych,
10.Promowanie walorów regionalnych oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez rozwój agroturystyki,
11. Podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
w rolnictwie indywidualnym oraz pozostałych mieszkańców wsi,
12. Zlikwidowanie dystansu w poziomach wykształcenia i dostępie do edukacji w mieście i na wsi,
13. Poprawa dostępności mieszkańców wsi do świadczeń medycznych i lekarzy specjalistów oraz należyte wyposażenie miejsc służby zdrowia,
14. Działanie na rzecz pomocy społecznej i rehabilitacji mieszkańców,
15. Prowadzenie działań profilaktycznych
16. Umacnianie przywiązania do tradycji i obyczajów,
17. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
18. Współpraca z władzami samorządowymi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju i infrastruktury wsi.

 


8. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Jeleniogórskiej w Łomnicy

 

Kontakt:
Prezes – Andrzej Więckowski
ul. Poprzeczna 1a
Łomnica
Tel. 661 311 111
Nr rejestrowy – KRS – 0000428591
Data rejestracji - 31.07.2012 r.

 

Cel  działania organizacji:
Pielęgnowanie idei patriotycznych i tradycji historycznych, utrwalanie świadomości oraz poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych względem Rzeczypospolitej Polskiej
i społeczności lokalnej, ćwiczenie umiejętności strzeleckich, kolekcjonowanie broni palnej
i białej, organizowanie lub uczestniczenie w imprezach z okazji świat państwowych, szeroka współpraca z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

 


 

9. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Mysłakowicach

 

Kontakt:
Prezes – Ryszard Dwornik
ul. Jeleniogórska 17a
58-533 Kostrzyca
Sekretarz – Czesław Bureś
Tel. 507 700 548
Nr rejestrowy – A-66;  KRS – 0000254932
Data rejestracji - 14.08.1996r.; 11.04.2006r.

 

Cel  działania organizacji:
Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej, wypoczynku, promocji zdrowia oraz inne działania na rzecz ludności w szczególności poprzez:
- Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej i sportu, oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych oraz pozostałych mieszkańców Gminy, jak również tworzenie warunków w tym zakresie.
- Współudział w dbałości o zdrowie,  rozwój fizyczny i duchowy młodzieży,
- Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym życiu kraju,
- Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka.

 


 10. Klub Sportowy ,,ORZEŁ”  w Mysłakowicach

 

Kontakt:
Prezes – Zbigniew Pajor

Nr rejestrowy – Ewidencja Starosty Jeleniogórskiego - Nr 3
Data rejestracji - 14.08.1996r.

 

Cel  działania organizacji:
Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy oraz zapewnia jego realizację w oparciu o pomoc władz gminnych oraz we współdziałaniu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

 


 11. Ludowy Zespół Sportowy ,,POTOK”  Karpniki  w Karpnikach

 

Kontakt:
Prezes - Sebastian Białożył
Nr rejestrowy – Ewidencja Starosty Jeleniogórskiego - Nr 5
Data rejestracji - 12.12.2003 r.

 

Cel  działania organizacji:
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

 


 12. Klub Sportowy ,, ŁOMNICA” w Łomnicy

 

Kontakt:
Prezes - Krzysztof Makowski
Łomnica
www.kslomnica.futbolowo.pl
Nr rejestrowy – Ewidencja Starosty Jeleniogórskiego - Nr 8
Data rejestracji - 12.08.2004 r.

 

Cel  działania organizacji:
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport

 


 13. Klub Sportowy ,,WOJANÓW” w Wojanowie

 

Kontakt:
Henryk Jęderko
ul. Przyboczna 20/3
Jelenia Góra
Nr rejestrowy – Ewidencja Starosty Jeleniogórskiego - Nr 9
Data rejestracji - 06.01.2005 r.

 

Cel  działania organizacji:
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport

 


 14. Ludowy Zespół Sportowy ,,KOSTRZYCA” w Kostrzycy

 

Kontakt:
Prezes - Henryk Kafel
ul. Karpacka 104
Kostrzyca
Nr rejestrowy – Ewidencja Starosty Jeleniogórskiego - Nr 10
Data rejestracji - 20.01.2005 r.

 

Cel  działania organizacji:
Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport

 


 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu

 

Kontakt:
Prezes – Maciej Klempouz
Pl. Kościelny 2
Bukowiec
Nr rejestrowy – KRS – 0000094933
Data rejestracji - 18.12.1991 r.

 

Cel  działania organizacji:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie   ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej zainteresowań  w dziedzinie  kultury, oświaty i sportu.
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

 


 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy

 

Kontakt:
ul. Świerczewskiego 13A
58-508 Łomnica
Prezes Zarządu – Mirosław Malec
ul. Kolejowa 1b
Łomnica
Naczelnik OSP – Wiceprezes - Michał Mysza
Nr rejestrowy – KRS – 0000062970
Data rejestracji - 18.12.1991 r.

 

Cel  działania organizacji:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

 


 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Karpnikach

 

Kontakt:
Prezes – Marek Zalewski
Skarbnik – Dorota Pluta
Naczelnik – Piotr Surma
ul. Rudawska 60
Mysłakowice
Nr rejestrowy – KRS – 0000182388
Data rejestracji - 18.05.1992 r.

 

Cel  działania organizacji:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
Informowanie   ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

 


18. Koło Nr 10 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mysłakowicach  

 

Kontakt:
Prezes – Helena Nawrot
ul. Daszyńskiego 29
Mysłakowice
Nr rejestrowy – Ewidencja Starosty Jeleniogórskiego nr 10
Data rejestracji - 08.03.2001r.

 

Cel  działania organizacji:
Poprawianie warunków socjalno – bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.
Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów.
Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania  ich problemów wśród społeczeństwa.

 


 19. ,,Stowarzyszenie Karpniki” w Karpnikach

 

Kontakt:
Prezes – Anna Śniegucka - Pawłowska
ul. Janowicka 4
Karpniki
Nr rejestrowy – Ewidencja Starosty Jeleniogórskiego nr 8
Data rejestracji - 27.06.2008r.

 

Cel  działania organizacji:
Działalność w zakresie:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- krajoznawstwa oraz wypoczynki  dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
-ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
-upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji,
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
- promocji i popierania integracji europejskiej oraz rozwijania  kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
- wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

 


 20. Fundacja „Partnerstwo Ducha Gór” w Mysłakowicach

 

Kontakt:
Prezes – Dorota Goetz
ul. Daszyńskiego 29
Mysłakowice
tel. 516 574 988
e-mail: sekretariat@duchgor.org
http://www.duchgor.org
Nr rejestrowy – KRS - 0000253792
Data rejestracji - 28.03.2006r.

 

Cel  działania organizacji:
Wspieranie społeczno – gospodarczego rozwoju Gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie
i Podgórzyn, a w  szczególności:
1.) zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich gmin Mysłakowice, Janowice Wielkie i Podgórzyn oparty na oddolnym działaniu mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich możliwości.
2.) Wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także akwizycja  oraz współpraca lokalnych środowisk.

 


 21. Fundacja Ziemi Jeleniogórskiej ,,OBELISCUS’’

 

Kontakt:
Prezes Zarządu – Radosław Pluciński
ul. Robotnicza 6
Bukowiec
Nr rejestrowy – KRS - 0000318840
Data rejestracji - 03.12.2008 r.

 

Cel  działania organizacji:
Prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian kulturowych, szczególnie tworzenia kolekcji, eksponatów i form materialnych, wzbogacających krajobraz rejonu Kotliny Jeleniogórskiej i Sudetów Zachodnich, prowadzenie działań upamiętniających i wspierających lokalnych twórców oraz podtrzymywanie  tradycji i rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

 


 22. Dominium Łomnica Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturowego

 

Kontakt:
Prezes Zarządu – Elisabeth von Küster
ul. Karpnicka 3
Łomnica
Tel. +48 (75) 71 30 460
e-mail: dominium@palac-lomnica.pl
www.palac-lomnica.pl/pl/fundacja_dominium_lomnica
Nr rejestrowy – KRS - 0000223627
Data rejestracji - 21.08.2004 r.

 

Cel  działania organizacji:
Prowadzenie centrum ochrony historycznego krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska, przede wszystkim kotliny jeleniogórskiej i przedgórza sudeckiego przez wspieranie działalności kulturowej, oświatowej i społecznej prowadzonej na rzecz dbania o ochronę zabytków, walorów przyrody i krajobrazu kulturowego oraz rekonstrukcja i zachowanie obiektów historycznych i krajobrazowo-przyrodniczych regionu, przywracanie lub ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych, uatrakcyjnienie i ożywienie obszarów regionu poprzez podnoszenie walorów turystycznych w oparciu o wartości kulturowe i przyrodniczo-krajobrazowe, promowanie działalności zmierzającej do rozwoju społeczno-kulturalnego regionu.

 


 23. Stowarzyszenie Sołectwa Wojanów – Bobrów

 

Kontakt:
Prezes Stowarzyszenia - Janina Radomska
Bobrów 14a
Tel. 75 713 03 42
www.wojanow.eu
Nr rejestrowy – KRS - 0000304569
Data rejestracji – 24.04.2008

 

Cel  działania organizacji:
Odnowa i rozwój wsi Bobrów i Wojanów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców.

 


 24. Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach

 

Kontakt:
Przewodnicząca - Maria Patejuk - Stenzel
ul. Daszyńskiego 9a
Mysłakowice
tel. 728 349 794

 


 25. Koło Gospodyń Wiejskich w Łomnicy

 

Kontakt:
Przewodnicząca - Bożena Cesarz
ul. Rybna 11
Łomnica
tel. 75 713 00 80

 


 26. Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrowie i Wojanowie


Kontakt: Barbara Różycka-Jaskólska
Wojanów 63, barbara.r.jaskolska@gmail.com

 


 27. Grupa Samopomocowa „Niezapominajki” Mysłakowice

 

Kontakt:
Beata Piejko

Grupa nieformalna bez osobowości prawnej

 


 28. Caritas przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach

 

Kontakt:
Przewodnicząca - Maria Szorkin
tel. 502 044 871

 


 29. Zespół Folklorystyczny „Sokolik” z Karpnik

 

Kontakt:
Alicja Wilczyńska
ul. Rudawska 72
Karpniki
Tel. 601 712 941

 


 30. Zespół Folklorystyczny „Szarotki”

 

Kontakt:
Helena Nawrot
ul. Daszyńskiego 29
Mysłakowice
Tel. 699 914 366

 


 31. Uczniowski Klub Sportowy „Łomnica”

 

Kontakt:
Prezes - Artur Kraiński
ul. Świerczewskiego 160
Łomnica

 


 32. Uczniowski Klub Sportowy „PAŁAC”

 

Kontakt:
Prezes - Grzegorz Kuczaj
ul. Sułkowskiego 1
Mysłakowice

 


 33. Uczniowski Klub Sportowy  „Formicki-Bike.pl”

 

Kontakt:
Prezes – Agnieszka Marta Formicka
Zastępca Prezesa – Adam Andrzej Drahan
Sekretarz – Piotr Arkadiusz Formicki
ul. Jeleniogórska 6c
Kostrzyca

 


 34 Stowarzyszenie „SENIOR”

 

Kontakt:
Prezes – Helena Nawrot
Wice Prezes – Danuta Królikiewicz
Wice Prezes – Lidia Murawiak
ul. Daszyńskiego 29
Mysłakowice
stowarzyszenie.senior@gmail.com
Nr rejestrowy – KRS - 0000495184
Data rejestracji – 19.02.2014

 

Cel  działania organizacji:
1. rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno - oświatowego, towarzyskiego, sportowego, turystycznego, rekreacyjnego ludzi starszych oraz rozbudzanie innych zainteresowań w społeczeństwie;
2. dążenie od odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;
3. działanie na rzecz przeciwdziałania wszelkim patologiom wobec ludzi starszych;
4. upowszechnianie zdrowego stylu życia;
5. współpraca z innymi kołami i placówkami kulturalnymi oraz regionalnymi stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi;
6. dbanie o warunki socjalno - bytowe członków stowarzyszenia i ludzi starszych, pomoc
w zaspokajaniu potrzeb materialnych oraz opieka nad osobami chorymi i samotnymi;
7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy oraz kontaktów pomiędzy społecznościami.

 


 35. Polsko – Niemieckie Stowarzyszenie Promocji Odbudowy i Utrzymania Historycznych Wartości Zabytków, Kultury i Tradycji Śląska  w Bobrowie - ZAMEK BOBERSTEIN

 
Kontakt: 
Günter Artman - przedstawiciel Stowarzyszenia
Bobrów 9
58-508 Bobrów 
tel.: 75 713 02 05
http://www.boberstein.com
e-mail: zamek@boberstein.com
Nr rejestrowy - A- 315;  KRS- 0000418296, 
Data rejestracji - 28.09.1992r.;  29.05.2012r.
 
Cel  działania organizacji:
- Odbudowa i utrzymywanie historycznych wartości zabytków materialnych kultury i tradycji Regionu Śląska,
- Rewaloryzacja i pielęgnacja historycznego i kulturowego krajobrazu, kultury i tradycji Śląskich.
- Odbudowa etosu śląskiej pracy i pracowitości,
- Utrwalanie i przekazywanie  i propagowanie  w różnych formach zachowanych przekazów historycznych dotyczących Śląska,
- Wspieranie rozwoju śląskich wspólnot i społeczności lokalnych w podtrzymywaniu tradycji narodowej i kulturowej,
- Promocja krajowa i międzynarodowa najlepszych tradycji Śląska,
- Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami z Polski i Niemiec mających Śląskie korzenie


 

36. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Kamienna Góra 090,  Sekcja Jedlica – Mysłakowice

 

Kontakt:
Janusz Kopka – tel. 694 787 098

Adres do korespondencji:
ul. Szkolna 10
58-533 Bukowiec

 

Zarząd:

Prezes - Janusz Kopka

Sekretarz - Tomasz Lis

Skarbnik - Kazimierz Naruszewicz


37. Stowarzyszenie Amazonki w Mysłakowicach

Dane kontaktowe:

ul. Wojska Polskiego 2 a, 58-533 Mysłakowice
tel. 609 74 75 70
KRS 0000706951, REGON 55042009308, NIP 611 278 83 21

Cele statutowe:
1. Terapia osób w trakcie leczenia, po leczeniu oraz wspierających.
2. Organizacja szkoleń i warsztatów terapeutycznych związanych z problematyką chorób nowotworowych.
3. Organizowanie zbiórek i imprez publicznych.
4. Organizowanie obozów terapeutycznych.
5. Prowadzenie działalności profilaktycznej, kulturalnej i sportowej.
6. Organizowanie, zgłaszanie i realizowanie programów docelowych dla poszczególnych zainteresowanych.
7. Finansowanie szkoleń dla kadry zajmującej się bezpośrednio działaniem psychoterapeutycznym.
8. Prowadzenie telefonu zaufania.
9. Wsparcie: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, medyczne, duchowe, kulturalne, sportowe, inne w miarę potrzeb uczestników.
10. Inne działania nie stojące w sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o stowarzyszeniach.

Zarząd:
Prezes - Bożena Wojtczak
Z-ca Prezesa - Danuta Kowalczyk
Skarbnik - Krystyna Śliwka
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - Bogumiła Bubak
Z-ca Przewodniczącej - Bożena Zakrzewska
Sekretarz - Irena Zimmer - Raducka