In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Wykaz nr 7/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

więcej

postheadericon Międzynarodowy obóz letni w Rudzienicach 

Tradycją współpracy pomiędzy gminami partnerskimi stały się letnie obozy.

Organizacja Międzynarodowego Integracyjnego Obozu ”RAZEM PRZEZ EUROPĘ” ma za zadanie zaangażowanie młodzieży z gmin partnerskich poprzez wskazanie podobieństw kulturowo – zwyczajowych wszystkich państw. Nadrzędnym celem obozu jest zbliżenie polsko – niemieckiej młodzieży na płaszczyźnie kulturowej, przełamanie stereotypów, poznanie i zrozumienie sposobu życia i mentalności ludzi w innym kraju. Wspólne spędzenie czasu, gry, zabawy, a przede wszystkim zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz edukacyjno – poznawcze poprzez rywalizację w drużynach polsko – niemiecko mają na celu zintegrowanie młodych ludzi oraz przełamanie barier i schematów.
Tym razem, w ramach Międzynarodowego Integracyjnego Obozu ”RAZEM PRZEZ EUROPĘ” młodzież odkrywa piękne zakątki Krainy Mazurskich Jezior i Pomorza Gdańskiego. W obozie bierze udział młodzież naszej gminy oraz zaprzyjaźnionych gmin Leopoldshöhe i Iławy. Obozowicze poznają największe atrakcje regionu min. miasta Malbork, Trójmiasto, Iławę, a także walory przyrodnicze Krainy Wielkich Jezior. Młodzi ludzie integrują się poprzez uczestnictwo w zajęciach językowych, sportowych i plastycznych. Tegoroczne hasło obozu „Razem przez Europę” w pełni oddaje ducha integracji europejskiej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

 

postheadericon Konkursy na granty dla organizacji pozarządowych

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do składania wniosków na granty dla organizacji pozarządowych.

Ogłoszono 5 konkursów w zakresie: edukacji, dziedzictwa kulturowego, wydarzeń Festiwalu Ducha Gór, promocji regionu oraz niekomercyjnych inwestycji. Granty od 20-50 tys. zł/ 1 grant.
Ogłoszono nowe nabory do 2 grantów:

  • 7/2019/G - Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Pula środków 300.00 zł, minimum 7 grantów, maksimum po 42.857,15 zł/1 grant.
  • 8/2019/G- Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór. Pula środków 300.000 zł, minimum 6 grantów, maksimum po 50.000 zł/1 grant.

Ponadto zostały ogłoszone nabory uzupełniające do 3 grantów;

  • 4/2019 Włączenie społeczne poprzez realizacje Festiwalu Ducha Gór. Pula środków 180.000 zł, minimum 6 grantów, maksimum po 30.000 zł/1 grant.
  • 5/2019 Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Pula środków 80.000 zł, minimum 4 granty, maksimum po 20.000 zł/1 grant.
  • 6/2019 Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego.  Pula środków 140.000 zł, minimum 7 grantów, maksimum po 20.000 zł/1 grant.

Ważne informacje:
1. Organizacja pozarządowa nie może prowadzić działalności gospodarczej lub posiadać oddział, jednostkę, która nie prowadzi dz. gospodarczej, wnioskująca o grant.
2. Imprezy, wydarzenia - tylko nowe, niemożliwe jest dofinansowanie istniejących już wydarzeń.
Szczegóły w ogłoszeniach.
Link do ogłoszeń: https://www.duchgor.org/index.php/ogloszone.html

postheadericon Nabór do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Mysłakowice na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm) ogłasza nabór do składu Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku pt.: Upowszechnianie turystyki poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym małej architektury na terenie Gminy Mysłakowice.

Możliwość zgłaszania swoich kandydatów do opiniowania złożonych ofert mają organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakresem zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem członka komisji konkursowej, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 31.07.2019 roku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ri@myslakowice.pl

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

postheadericon Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku pt. Upowszechnianie turystyki poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym małej architektury na terenie Gminy Mysłakowice.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na rzecz poprawy dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez jej budowę na terenie Gminy Mysłakowice. Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb i poprawa warunków dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców gminy, stworzenie warunków do zagospodarowania czasu wolnego oraz wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Rodzaj zadań: Upowszechnianie turystyki poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym małej architektury na terenie Gminy Mysłakowice.

Termin składania ofert: do 14.08.2019 r. do godz. 15:00.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

postheadericon Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mysłakowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu uchwały nr IX/77/19 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mysłakowice w gminie Mysłakowice”.

Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego wyżej projektu miejscowego planu. Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Wójt Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, na adres: rgk@myslakowice.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Mysłakowice.

więcej

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt