In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. 2015 poz. 1094) i może doprowadzić do nałożenia przez Policję kary grzywny lub nagany.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z powyższym, Wójt Gminy Mysłakowice, apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kodeks Wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

                                                                        Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                            /-/ Michał Orman

postheadericon Termomodernizacja budynków Szkoły w Łomnicy

W dniu 27.03.2018 roku w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman podpisał umowę o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy”.

Projekt będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałania nr 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ Schemat nr 3.3 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Całkowita wartość Projektu wynosi 7 429 284,73 złotych, przyznane dofinansowanie stanowi 85,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu tj. 5 976 647,58 złotych.

postheadericon Dotacja do zmiany sposobu ogrzewania w roku 2018 r.

Informujemy, że od 27 marca do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mysłakowice w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały nr XLIX/317/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Mysłakowice w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
Uchwała oraz wniosek o udzielnie dotacji dostępne są:
• w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1,
• na stronie internetowej www.myslakowice.pl


Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Mysłakowicach ul. Szkolna 5, parter - pok. nr 1. w terminie od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy urzędu tj.:

  • poniedziałek – 7.00 – 15.00
  • wtorek – 7.00 – 16.00
  • środa – 9.00 – 17.00 
  • czwartek – 7.00 – 15.00
  • piątek – 7.00 – 14.00.

Osoba do kontaktu: Jacek Kubielski Stanowisko ds. ochrony środowiska i inwestycji, tel. 75 64 39 985.

ogłoszenie

Uchwała

wniosek

postheadericon Oferta w trybie art. 19a

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „X Jubileuszowy Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych w Bukowcu”.

W dniu 21.03.2018 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Senior na realizację zadania w sferze realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „X Jubileuszowy Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych w Bukowcu”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl ub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 03.04.2018 r.

oferta

ogłoszenie

formularz

postheadericon Własna działalność gospodarcza

Spotkanie informacyjne w Jeleniej Górze na zakładanie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia.
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne osoby fizyczne powyżej 30 roku życia dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej w ramach  dotacji i/lub instrumentów zwrotnych. więcej

postheadericon Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Karpnikach

Sołtys, Rada Sołecka oraz Radni wsi Karpniki uprzejmie zawiadamiają wszystkich mieszkańców Sołectwa wsi Karpniki, Gruszków, Krogulec i Strużnica, iż w dniu 22.03.2018r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali sportowo - widowiskowej w Karpnikach odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebranie wiejskiego,
2. Sprawy dotyczące dróg powiatowych przebiegających przez Karpniki (w spotkaniu będzie uczestniczyć Starostwa Jeleniogórski Pani Anna Konieczyńska i Wójt Gminy Mysłakowice Pan Michał Orman),
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa,
4. Sprawy różne,
5. Zamknięcie zebrania.

                                                                     Sołtys, Rada Sołecka,
                                                                       Radni wsi Karpniki

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt