In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Poszukiwany opiekun prawny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach PILNIE poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Istnieje możliwość wynagrodzenia.

Bliższe informacje w siedzibie G.O.P.S. lub telefonicznie

75 64 70 810.

Andrzej Hamziuk /Kierownik Ośrodka/

postheadericon Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Wójt Gminy Mysłakowice na podstawie uchwały nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Mysłakowice dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice z budżetu Gminy Mysłakowice w 2018 r.

* prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach zwane są dalej pracami;
** ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018 Wójta Gminy Mysłakowce z dnia 25.06.2018 r. zwane jest dalej Zarządzeniem

1. Organ udzielający dotacji: Gmina Mysłakowice.
2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Mysłakowice na 2018 r.: 25 000,00 zł; słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
3. Maksymalna wielkość dotacji: do 100%
Dotacja z budżetu Gminy Mysłakowice może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku. W przypadku, gdy Beneficjent na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Mysłakowice wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Uprawnieni wnioskodawcy.
O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadającemy tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, która złoży wniosek opracowany w formie określonej uchwale nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r., miejscu i terminie określonych w tym ogłoszeniu.

5. Zabytki kwalifikujące się do dofinansowania.
Dotację można uzyskać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice.

6. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania.
Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.).
Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą realizowane w 2018 r.

7. Termin realizacji prac objętych dotacjami.
Prace powinny być zakończone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r.

8. Ogólne warunki naboru wniosków, dotowania oraz realizacji i rozliczania prac.
Wnioski należy sporządzić na formularzu określonym w załączniku do Uchwały
nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice
Do wniosku należy obowiązkowo załączyć dokumenty, których lista określona jest szczegółowo w formularzu wniosku.
Dotacji udziela Rada Gminy Mysłakowice w trybie uchwały, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na 2018 r.
Informacje o udzieleniu dotacji publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice.

Z podmiotami, które uzyskają dotacje, zwanymi dalej Beneficjentami, Wójt Gminy zawrze.umowy o udzieleniu dotacji. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 zarządzenia.

Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), a w przypadkach, w których przepisy te nie mają zastosowania Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania przy wyborze wykonawcy prac zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Po zakończeniu prac Beneficjenci zobowiązani są do złożenia sprawozdań z zakresu rzeczowo - finansowego wykonanych prac, w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia ustalonej w umowie o udzieleniu dotacji. Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, którego wzór określony jest .w załączniku nr 3 zarządzenia.
Umowę o udzielenie dotacji uznaje się za wykonaną z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Wójta Gminy.

Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc de minimis.
Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji warunków umowy może skutkować wstrzymaniem przekazywania dotacji i wezwaniem do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami.

9. Wymagania formalne przy naborze wniosków.
9.1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu.
9.2. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu wymaganych załączników.
9.3. Wszystkie strony począwszy od pierwszej strony formularza do ostatniej strony ostatniego załącznika powinny być ponumerowane.
9.4. Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem: „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.
9.5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do jego złożenia
w imieniu podmiotu ubiegającego się o dotację.
9.6. Formularz i załączniki należy trwale spiąć według kolejności stron.

10. Miejsce i sposób składania wniosków.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem:
„Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mysłakowice lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

11. Termin naboru wniosków: do dnia 16.07.2018 r.

UWAGA!
Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Wnioski, które wpłyną po ww. terminie naboru nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie odesłane.
Wszystkie wnioski złożone w terminie pozostają w aktach Gminy Mysłakowice bez względu na to, czy wnioskodawcy uzyskają dotacje, czy nie.
Złożenie poprawnego pod względem formalno - prawnym wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Informacji udziela:
1) Janusz Lichocki - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Inwestycji – Przewodniczący – tel. 75 64 39 981;
2) Daria Tadeusz - Inspektor ds. promocji, funduszy sołeckich, współpracy z organizacjami pozarządowymi – tel. 75 64 39 986;

udostępnione są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.myslakowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy myslakowice.bip.net.pl w zakładce Zabytki.


formularz informacji o pomocy de minimis dostępny jest również pod linkiem: link

postheadericon Możliwość składania wniosków o szacowanie szkód

W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych na obszarze Gminy Mysłakowice, na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach określającego zagrożenie suszą w naszej gminie tylko dla upraw zbóż jarych, na łąkach i pastwiskach, informuję, że zainteresowani rolnicy mogą składać Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych do Urzędu Gminy w Mysłakowicach – Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1 – parter.
Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach w Biurze Obsługi Interesanta oraz na BIP Gmina Mysłakowice — zakładka Ochrona Środowisko — Rolnictwo i Łowiectwo — Rolnictwo.

Załączniki do wniosku:
1) Oświadczenie producenta rolnego nieposiadającego własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej.
2) Informacja dla producentów rolnych składających do Urzędu Miasta/Gminy wniosek o oszacowaniu szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Nabór Wniosków "suszowych" będzie trwał do 16 lipca 2018 roku.

                                                           Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                /-/Michał Orman

 

Zgodnie z wytycznymi z 29 maja 2018 r. dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych szkody spowodowane przez suszę - oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; a zatem szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, w przypadku gdy dla danej rośliny, w tym pastwisk i łąk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.

postheadericon Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnera

Gmina Mysłakowice zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 29.05.2018r. na stronie internetowej Gminy Mysłakowice o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego o na lata 2014-2020, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

PROJEKCT HUB Sp. z o.o.
ul. Trzcianecka 3e
60-343 Poznań

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Oferta spełnia stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.
Gmina Mysłakowice informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

postheadericon Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W samo południe 17 czerwca br. w sali romantycznego Pałacu w Wojanowie zabrzmiał „Marsz Weselny” Mendelssohna. W tym dniu pary małżeńskie zamieszkałe na terenie Gminy Mysłakowice, które wspólnie przeżyły 50 lat obchodziły Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. Podczas uroczystości 42. dumnym małżonkom (21 małżeństw) wręczono, przyznane przez Prezydenta RP na wniosek Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Mysłakowicach, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Warto zaznaczyć, że w tym roku odznaczonych było 30 par małżeńskich, jednak z przyczyn osobistych nie wszystkie mogły przybyć na Jubileusz.

Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Mysłakowice Michał Orman wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Dorotą Kapuścińską. Wójt składając Jubilatom gratulacje i podziękowania oprócz kwiatów dodatkowo wręczył pamiątkową statuetkę oraz album „Gmina Mysłakowice dawniej i dzisiaj”. Zaproszeni goście w swych krótkich wystąpieniach skierowali pod adresem Jubilatów wiele ciepłych słów oraz życzeń.

Tak jak szampan i tort jest nieodzownym elementem przyjęcia weselnego, tak też i na przyjęciu „Złotego Wesela” w Wojanowie symbolicznej lampki szampana i kawałka tortu ukrojonego przez „najstarszą” parę Dostojnych Jubilatów nie zabrakło. Część artystyczną spotkania uświetnił występ Zespołu Ludowego „KARKONOSZE”, którego wspaniała i różnorodna muzyka wywołała zarówno łzy wzruszenia, jak i wesołe uśmiechy na twarzy.

Oprócz gratulacji i kwiatów były również wspomnienia, poczęstunek oraz pamiątkowe fotografie. Wszystkim jubilatom życzymy wiele lat w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania darczyńcom i sponsorom, dzięki wsparciu których uroczystość przebiegła uroczyście i okazale.

postheadericon Konsultacje społeczne dokumentu „Strategia Sudety 2030”

Wójt Gminy Mysłakowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno–gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.Więcej

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt