In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018

Zachęcamy mieszkańców Gminy Mysłakowice do likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w roku 2017 i 2018.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił w dniu 28.04.2017 r. nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – dalej „Program”, dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).
Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

 

1. Beneficjenci końcowi programu:

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego „Programu”,
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),
 • w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,
 • w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy,
 • dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich „Programem”, składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie (obowiązuje zasada: jedna nieruchomość - jedno zgłoszenie).

2. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

 • Kotły gazowe;
 • Kotły na olej lekki opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
 • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - wilgotność biomasy poniżej 20%;
 • Włączenie do sieci cieplnych;
 • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne. 

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:
a) Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w dniu 30 września 2018 r. - termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Gminę w celu prawidłowej realizacji zadania.
b) Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą wyłącznie koszty poniesione
w okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d).
c) Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.
d) Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
 • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,
 • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 • zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • koszt wykonanych opinii kominiarskich,
 • koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.

e) Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe,
f) Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

 • koszt nadzoru nad realizacją,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.

4. Informacje dodatkowe:
a) Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.
b) Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.
c) Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.
d) Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;
e) W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
 • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
 • pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.
Kwota dotacji dla beneficjenta końcowego zostanie podana w późniejszym terminie – po zliczeniu osób chętnych do udziału w „Programie”.
W związku z powyższym Gmina Mysłakowice prosi wszystkich zainteresowanych chcących zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Gminy Mysłakowice w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.

DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice.

DEKLARACJE złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składanym do WFOŚIGW we Wrocławiu.
Możliwość pobrania wzoru deklaracji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5, parter pokój nr 1.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach lub pod nr telefonu 75 64 39 985, osoba do kontaktu: Jacek Kubielski – inspektor ds. ochrony środowiska i inwestycji.

DEKLARACJA do pobrania PDF
REGULAMIN do pobrania PDF

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt